schemat C450

PRODUKT

autoalarm

C450

Systemy alarmowe C450, C451, C452 i C453 są profesjonalnymi urządzeniami opartymi na najnowocześniejszych opracowaniach technicznych z dziedziny elektronicznych zabezpieczeń samochodowych. Wykorzystano w nich technologię mikroprocesorową oraz montaż SMD. Dzięki zastosowaniu mikroprocesorów zarówno w centralce autoalarmu, jak i w pilotach uzyskano rewelacyjne, niespotykane w innych systemach możliwości przy zachowaniu prostoty obsługi.

Cechy autoalarmów C450, C451, C452 i C453:
q ponad 1 000 000 000 000 różnych kodów
q zmiana kodu po każdym użyciu
q inteligentny antyscaning uniemożliwiający znalezienie kodu aktywnego
q syrena dynamiczna ponad 120dB
q wejście prealarmu
q awaryjne zasilanie
q klucz serwisowy

Możliwości autoalarmów C450, C451, C452 i C453:
q kontrolowane "zaprzyjaźnianie się" pilota ze środowiskiem
q kontrolowane "zaprzyjaźnianie się" systemu ze wskazanymi pilotami
q zdalne załączanie i wyłączanie za pomocą zaprzyjaźnionych pilotów
q możliwość zdalnego załączania z wyłączonymi czujnikami
q możliwość zdalnego odstraszania - funkcja "panic"
q pasywne załączanie - automatyczne załączanie się z opóźnieniem, w przypadku gdy właściciel zapomni
       załączyć go pilotem
q aktywne załączanie - załączenie systemu pilotem z jednoczesnym zamknięciem zamków jeśli jest
       centralny   zamek (C450 i C453)
q samozałączanie - automatyczne ponowne załączenie się systemu jeśli po przypadkowym wyłączeniu
       pilotem nie zostaną w określonym czasie otwarte drzwi
q możliwość natychmiastowego pominięcia samoczynnego załączania
q automatyczne zamykanie drzwi po rozruchu silnika (C450, C451)
q wizualne wskazanie załączenia i wyłączenia (LED i światła awaryjne) oraz dźwiękowe (syrena)
q ciche potwierdzenie załączania i wyłączania
q przejście w stan czuwania po 15 sekundach (C450), po 3 sekundach (pozostałe) od chwili włączenia
q blokowanie zapłonu silnika w stanie czuwania i alarmu
q zabezpieczenie drzwi oraz pokryw bagażnika i silnika
q zabezpieczenie szyb i wnętrza samochodu ultradźwiękowym czujnikiem ruchu
q wykrywanie u derzeń w karoserię za pomocą dwupoziomowego czujnika uderzeń (piezo)
q możliwość szybkiego odłączania czujników
q cichy alarm ostrzegawczy od lekkich uderzeń
q zmienny czas trwania stanu alarmowania w zależności od stopnia zagrożenia
q natychmiastowe włączenie syreny i świateł awaryjnych w przypadku naruszenia któregokolwiek z
       punktów chronionych
q ignorowanie bodźca, który kilkakrotnie wywołał alarm i nie spowodował reakcji właściciela
q samodiagnoza uszkodzeń w systemie
q sygnalizacja uszkodzeń przy załączaniu systemu
q wielostrefowa pamięć alarmów
q sygnalizacja przyczyny wywołania alarmu przy wyłączaniu systemu
q możliwość podłączenia radiowego powiadomienia o alarmie

ZAŁĄCZANIE AUTOALARMU
Podczas jazdy system alarmowy jest wyłączony (dioda sygnalizacyjna znajdująca się na
desce rozdzielczej pojazdu jest zgaszona). Autoalarm może być załączony, czyli wprowadzony w stan czuwania tylko wtedy, gdy silnik jest wyłączony. Może to nastąpić poprzez:

PASYWNE ZAŁĄCZENIE
 Po wyłączeniu silnika autoalarm wchodzi samoczynnie w stan
oczekiwania (dioda świeci światłem ciągłym). Otwarcie i zamknięcie drzwi wywołuje odliczanie zwłoki do pasywnego załączenia systemu, który zakłada, że użytkownicy opuścili pojazd (dioda bardzo szybko pulsuje).   Po zaprogramowanym czasie (standardowo 30s) następuje samoczynne załączenie centralki autoalarmu bez zamykania zamków, co zapobiega zamknięciu pojazdu z pilotem wewnątrz.  W przypadku, gdy ktoś pozostał wewnątrz pojazdu, system wykryje jego obecność i wstrzyma odliczanie, a centralka powróci ponow nie do stanu oczekiwania na opuszczenie pojazdu (dioda świeci światłem ciągłym).
 Zmiana ustawień: W trakcie instalacji autoalarmu opcję pasywnej aktywacji można wyłączyć na stałe lub zmienić czas zwłoki. Sam użytkownik może ją zablokować okresowo poprzez ponowne włożenie kluczyka do stacyjki po zgaszeniu silnika, przekręceniu go, szybkim cofnięciu i wyjęciu. Funkcja ta jest wówczas zablokowana do momentu ponownego uruchomienia silnika.

AKTYWNE ZAŁĄCZENIE
 Naciśnięcie przycisku emisyjnego (czarnego) pilota po opuszczeniu pojazdu wywoła natychmiastowe załączenie autoalarmu z jednoczesnym zamknięciem zamków. Takie aktywne załączenie pomija aktualny stan pasywnej aktywacji.

AKTYWNE ZAŁĄCZENIE BEZ CZUJNIKÓW
 Jednoczesne naciśnięcie obu przycisków pilota po opuszczeniu pojazdu wywoła natychmiastowe załączenie autoalarmu bez czujników działających wewnątrz kabiny, tj. ultradźwiękowego, uderzeniowego i mikrofalowego. System będzie wówczas reagował jedynie na otwarcie drzwi i klap, co umożliwi pozostawienie w samochodzie dzieci lub psa przy jednoczesnym funkcjonowaniu systemu i zamknięciu pojazdu.
Uwaga: Opcja ta dostępna jest jedynie dla pilotów zintegrowanych.

SAMOZAŁĄCZANIE
 W przypadku, gdy po wyłączeniu systemu, drzwi nie zostaną otwarte w określonym czas
ie (standardowo 30s), system alarmowy powróci samoczynnie do stanu czuwania. Opcja ta uniemożliwia pozostawienie pojazdu bez ochrony po nieświadomym lub przypadkowym wyłączeniu autoalarmu (np. podczas zabawy dziecka pilotem).
Zmiana ustawień
: W trakcie instalacji autoalarmu opcję tę można wyłączyć na stałe lub zmienić czas zwłoki.

SYGNALIZACJA ZAŁĄCZENIA
 Załączenie centralki pilotem powoduje zamknięcie centralnych zamków oraz uruchomienie wszystkich czujników i obwodów systemu poprzedzone testowaniem ich sprawności.  Poprawność działania systemu sygnalizowana jest jednosekundowym rozbłyśnięciem kierunkowskazów oraz jednokrotnym cichym "piknięciem" syreny.  Wykryte uszkodzenia sygnalizowane są następująco:
q dwa "piknięcia" syreny  - uszkodzony czujnik uderzeń (piezo)
q trzy "piknięcia" syreny  - uszkodzony czujnik ruchu (ultradźwiękowy)
q cztery "piknięcia" syreny  - uszkodzony czujnik otwarcia drzwi (krańcówka)

STAN CZUWANIA
 Centralka wchodzi w stan czuwania po ok. 15s dla systemu C450 i po ok.3s dla systemów C451, C452 i C453 od załączenia, analizując nieustannie stan czujników (dioda wolno pulsuje). W zależności od stopnia zagrożenia podejmowane są różne środki zaradcze:
q prealarm - krótkie ostrzeżenia kierunkowskazami (bez syreny), gdy w bardzo małej odległości od pojazdu
    (ok. 30cm) zostanie wykryty ruch (np. zaglądający przez szybę intruz).
Uwaga: Tylko w wersji rozszerzonej o dodatkową głowicę mikrofalową.
q alarm ostrzegawczy - pięć cichych "piknięć" syreny, gdy system wykryje lekkie uderzenia w karoserię
    (np. manipulowanie przy zamkach lub szybach)
q krótki alarm zasadniczy - gdy system wykryje mocne uderzenie  karoserię, np. próba sforsowania drzwi
    lub szyb (standardowo 10s)
q średni alarm zasadniczy - gdy wykryty zostanie ruch wewnątrz pojazdu, np. włożenie ręki przez wybitą
    szybę (standardowo 20s)
q długi alarm zasadniczy - gdy wykryte zostanie otwarcie drzwi lub klap (standardowo 30s).

Podczas alarmu zasadniczego uruchomiona zostaje syrena, pulsują światła awaryjne oraz wysłany jest sygnał powiadomienia radiowego (nadajnik i odbiornik informujący właściciela o alarmie stanowią dodatkowe wyposażenie systemu). Po zakończeniu alarmu system przechodzi w stan czuwania (po ok. 3s) oczekując na następny bodziec alarmowy. Wielokrotne wywołanie alarmu przez taką samą przyczynę (standardowo 4) nie powodujące reakcji właściciela (np. pilotem) blokuje czujnik wywołujący alarm, pozostałe czujniki pozostają aktywne. Gdyby złodziej zniszczył lub odłączył syrenę, działająca blokada zapłonu uniemożliwi mu uruchomienie s ilnika. W przypadku odłączenia akumulatora lub odcięcia całego systemu, alarm zostanie wywołany z akumulatora wewnętrznego systemu (wersja z awaryjnym zasilaniem).

WYŁĄCZANIE SYSTEMU ALARMOWEGO
 System alarmowy będący w stanie czuwania wyłącza się przyci
skiem emisyjnym pilota (czarnym). Potwierdzeniem wyłączenia jest pojedyncze "piknięcie" syreny, zaświecenie kierunkowskazów i zgaszenie diody sygnalizacyjnej.  Większa liczba "piknięć" informuje o wywołanych podczas stanu czuwania alarmach:
q dwa "piknięcia" syreny  - alarm wywołany przez czujnik uderzeń (piezo)
q trzy "piknięcia" syreny  - alarm wywołany przez  czujnik ruchu (ultradźwiękowy)
q cztery "piknięcia" syreny  - alarm wywołany przez czujnik otwarcia drzwi (krańcówka)
Zmiana ustawień
: W trakcie instalacji autoalarmu można wyłączyć sygnalizację syreną i/lub kierunkowskazami oraz zupełnie niezależnie sygnalizację przyczyn alarmu.
 Po wyłączeniu systemu pilotem, układ przechodzi w stan oczekiwania na wejście. Jeśli funkcja samozałączenia nie została wyłączona, centralka powróci do stanu czuwania, gdy w określonym czasie (standardowo 30s) nie zostaną otwarte drzwi.  Po wejściu do pojazdu (otwarcie i zamknięcie drzwi) centralka przechodzi w stan oczekiwania na aktywne bądź pasywne załączenie w zależności od tego czy pasywne załączanie jest odpowiednio wyłączone czy załączone.  Wykryty ruch wewnątrz pojazdu spowoduje powrót systemu w stan oczekiwania na wyjście, dopiero przekręcenie kluczyka w stacyjce definitywnie wyłącza system na czas podróży.
Taki sposób wyłączania układu alarmowego maksymalnie zabezpiecza przed przypadkowym pozostawieniem pojazdu z wyłączonym systemem, np. przez roztargnienie czy odwrócenie uwagi.
Uwaga: Wersja autoalarmu z pilotem zintegrowanym umożliwia dodatkowo wyłączenie systemu alarmowego bez otwierania centralnych zamków przez naciśnięcie obu przycisków pilota jednocześnie.

FUNKCJA ODSTRASZANIA - "PANIC"
 W przypadku zagrożenia, napadu lub potrzeby odstraszenia intruzów interesujących się nadmiernie pojazdem można posłużyć się funkcją "panic", dostępną w stanie czuwania systemu. Przytrzymanie przycisku emisyjnego przez ok. 2s spowoduje uruchomienie syreny i świateł awaryjnych. Jej działanie ustaje po ponownym naciśnięciu przycisku emisyjnego lub automatycznie po ok. 5s, a system powraca do stanu czuwania.

OBSŁUGA ZINTEGROWANEGO PILOTA
 Opracowany przez firmę Cassini System Kompleksowego Sterowania Radiowego (SKSR), umożliwia selektywną obsługę różnych urządzeń za pomocą tylko jednego zintegrowanego pilota. Selektywność obsługi przejawia się sposobem pracy zintegrowanego pilota, który wysyła rozkaz tylko do tego urządzenia, którym chcemy sterować. A sterować można praktycznie wszystkim, od samochodu poczynając, poprzez otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej, furtki, drzwi garażowych, drzwi do mieszkania lub na klatkę schodową, aż po sterowanie domowym systemem alarmowym, oświetleniem, oknami czy żaluzjami. Opisywany autoalarm C450 jest jednym z elementów SKSR. Zastosowane do sterowania w SKSR zmienne kody dynamiczne emitowane są według niepowtarzalnego, typowego tylko dla jednego pilota algorytmu. Dodatkowo, przy odbiorze kodów zastosowano inteligentny antyscaning zabezpieczający przed przeszukiwaniem, detektor kodów systemowych przy preselekcji oraz wiele innych, wielopoziom owych zabezpieczeń, rodem z wojskowych systemów szyfrujących, definitywnie eliminujących możliwość przechwycenia i wykorzystania kodu przez osoby postronne. Aby uzyskać pełną anonimowość wszystkie elementy SKSR kompletowane są w system indywidualnie wg. życzenia klienta. Przy pomocy zintegrowanego pilota instalator może zmieniać wszystkie parametry systemowe zaprzyjaźnionego autoalarmu, natomiast użytkownik może sterować nawet ośmioma różnymi urządzeniami. Centralka autoalarmu może być zaprzyjaźniona maksym alnie z czterema pilotami.

 WYSYŁANIE ROZKAZU
 Przycisk funkcyjny (czerwony) umożliwia wybór aktywnego kanału, o czym informuje świecąca pod odpowiednim numerem w pilocie dioda LED (przez ok. 2s). Każde naciśnięcie przycisku funkcyjnego wybiera następny w kolejności kanał.  Naciśnięcie przycisku emisyjnego (czarnego) wyemituje rozkaz do urządzenia współpracującego na wybranym kanale.
Uwaga: Możliwe są dwa sposoby pracy pilota: praca bez wyróżnionego urządzenia oraz praca z wyróżnionym urządzeniem, opcjonalnie programowane w trakcie instalacji po akceptacji klienta.

PRACA BEZ WYRÓŻNIONEGO URZĄDZENIA
 Stosowana jest gdy po każdej zmianie wybranego urządzenia następuje kilkukrotna współpraca z nim. Kanał wybrany przyciskiem funkcyjnym, jest aktualny dopóki nie zostanie zmieniony na inny. Każdorazowe naciśnięcie przycisku emisyjnego uruchamia wówczas zawsze to samo urządzenie.

PRACA Z WYRÓŻNIONYM URZĄDZENIEM
 Stosowana jest gdy z jednym z urządzeń współpracujemy bardzo często, natomiast z pozostałymi sporad
ycznie. Najczęściej używany kanał wyróżnia się w trakcie instalacji na stałe i jest on wówczas kanałem o dostępie natychmiastowym. Każde naciśnięcie przycisku emisyjnego wysyła rozkaz zawsze w ten kanał, natomiast przed wysłaniem informacji do innych odbiorników trzeba ich kanał każdorazowo wybrać przyciskiem funkcyjnym. Po wyborze urządzenia przycisk emisyjny należy nacisnąć dopóki świeci się dioda emisyjna (2s), gdyż tylko wtedy wybrany kanał jest otwarty. Późniejsze naciśnięcie przycisku emisyjnego spo woduje wysłanie rozkazu w kanał wyróżniony.

UWAGI EKSPLOATACYJNE
q po dokonaniu instalacji systemu właściciel ma obowiązek sprawdzić czy otrzymał taką ilość pilotów jaka została zaprzyjaźniona z centralką i czy każdy z nich jest przez nią akceptowany. Liczbę zaprzyjaźnionych pilotów pokazuje centralka ilością błyśnięć diody sygnalizacyjnej ok. 1s po uruchomieniu zapłonu.

q urządzenie należy chronić przed zalaniem wodą. Jeśli syrena zainstalowana jest w komorze silnika, to w przypadku mycia silnika należy osłonić ją kawałkiem folii.

q w pojeździe z typowym, w pełni sprawnym i naładowanym akumulatorem (45Ah) system alarmowy można pozostawić w stanie czuwania na 40 dni, w stanie wyłączonym na 60 dni, a po wyłączeniu systemu kluczem serwisowym na 200 dni. W praktyce przyjmuje się połowy powyższych okresów za bezpieczne. Pozostawiając pojazd na jeszcze dłuższy okres zaleca się wyłączyć system kluczem serwisowym i odłączyć od zasilania np. wyjmując bezpiecznik)

q w przypadku awarii systemu należy posłużyć się kluczem serwisowym wkładając go do stacyjki w syrenie, a następnie przekręcić go i wyjąć. Z tak wyłączonym autoalarmem należy udać się niezwłocznie do najbliższego punktu serwisowego.

INFORMACJE KOŃCOWE
Po zastosowaniu dodatkowego sterownika radiowego, wolne kanały pilota wielokanałowego można wykorzystać wg. uznania do uzyskania innych funkcji systemu, np.:

q odłączania dopływu paliwa
q otwierania bagażnika pilotem
q zdalnego uruchamiania silnika
q włączania oświetlenia wnętrza pojazdu
q zdalnego włączana klimatyzacji

DEFINICJE STANÓW SYSTEMU

STAN

DIODA

CZUJNIKI

BLOKADA ZAPŁONU

KIERUNKOW SKAZY

SYRENA

ZAMKI CENTR

DRZWI

OPIS

Wyłączenia

             

włączony zapłon lub wyłączony zapłon z wyłączoną opcją załączania pasywnego

Oczekiwanie na wyjście

świecenie

ciągłe

 

załączona

       

po wyłączeniu zapłonu z zał. opcją zał. pasywnego, oczekuje na otwarcie i zamknięcie drzwi

Oczekiwanie na pasywne załączenie

Szybko pulsuje

zał. tylko czujnik ruchu

załączona

       

uaktywnia się po otwarciu i zamknięciu drzwi przy wł. pasywnym załączaniu

Oczekiwanuie na aktywne załączenie

   

załączona

       

wyłączony zapłon, z wył. załączaniem pasywnym

Sygnalizacja załączenia

     

załączenie

piknięcie

1 lub więcej

zamykanie

 

załączanie systemu (1s)

Sygnalizacja wyłączenia

     

załączenie

piknięcie

1 lub więcej

otwieranie

 

wyłączanie systemu (3s)

Nieaktywny

szybko pulsuje

załączone,

nieaktywne

załączona

     

zamknięte

włączanie czujników (15s)

Czuwania

wolno pulsuje

aktywne

załączona

     

zamknięte

pełna ochrona pojazdu

Prealarmu

 

aktywne

załączona

załączenie

   

zamknięte

wykrycie ruchu  na zewnątrz pojazdu (opcja)

Alarm ostrzegawczy

 

aktywne

załączona

 

pięć cichych piknięć

 

zamknięte

wykrycie lekkiego uderzenia

Alarm zasadniczy

   

załączona

migają

załączenie

 

zamknięte

wykrycie uderzenia, ruchu wewnątrz lub otwarcia drzwi

Oczekiwanie na wejście

świecenieciągłe

 

załączona

       

wyłączony oczekuje na otwarcie i zamknięcie drzwi

cassini s.c.   e-mail: