PRODUKT

sterownik

 C213

Sterownik radiowy z kodem dynamicznie zmiennym wraz z pilotami służy do radiowego sterowania bram wjazdowych i garażowych, zaczepów elektromagnetycznych i innych urządzeń. Zastosowanie kodu dynamicznie zmiennego gwarantuje wysoką niezawodność i uniemożliwia kopiowanie kodu przez nie upoważnione osoby. Za każdym naciśnięciem przycisku pilota zmienia się emitowany kod według algorytmu, który jest inny dla każdego pilota. W procesie wpisywania pilota do sterownika algorytm ten zapisywany jest w pamięci sterownika pozwalając na obliczanie aktualnie obowiązującego kodu dostępu.
Pamięć sterownika w zależności od wersji pozwala zapamiętać:

 • dla wersji "a" max 15 pilotów (łącznie dla obu kanałów)
 • dla wersji "b" max 255 pilotów (łącznie dla obu kanałów)
 • dla wersji "c" max 1022 pilotów (łącznie dla obu kanałów)

zasięg działania
Zasięg działania zależy od parametrów technicznych sterownika i pilotów lecz zmienia się w zależności od warunków lokalizacji. Dlatego trzeba starannie określić lokalizację sterownika i anteny. Należy unikać umieszczania sterownika i anteny w pobliżu źródeł silnych pól elektromagnetycznych i dużych konstrukcji stalowych. Z reguły im wyżej nad ziemią znajduje się sterownik z anteną tym większy zas ięg.

pilot
Każdy pilot posiada numer identyfikacyjny niepowtarzalny dla każdego egzemplarza. Do współpracy z sterownikiem może być wykorzystany pilot:

 • C607 dwukanałowy pilot samochodowy
 • C610 ośmiokanałowy
 • C612 dwukanałowy

sterownik
Sterownik jest produkowany w obudowie plastikowej z listwą zaciskową do podłączenia przewodów połączeniowych. Każdy kanał zakończony jest stykiem zwiernym przekaźnika. Każdy z tych kanałów można niezależnie na etapie wpisywania pilotów przyporządkować dowolnemu z kanałów pilota (jednemu z ośmiu Ľpilota dwukanałowego). Każdy z kanałów można niezależnie ustawić w jeden z dwóch typów pracy:

 • w tryb pracy rzeczywisty (dopóki emitowany jest sygnał z pilota, dopóty zwarte są styki przekaźnika)
 • tryb pracy monostabilnej (niezależnie od czasu naciśnięcia przycisku emisyjnego pilota styki przekaźnika zwierane są na ok. 3s).

WPISYWANIE PILOTÓW PO RAZ PIERWSZY
Naciskamy na chwilę czarny przycisk wpisywania pilotów do kanału A (MEMO1) znajdujący się na płytce sterownika (spowoduje to szybkie pulsowanie diody LED znajdującej się w pobliżu przycisku - sygnalizując gotowość do wpisywania pilotów).

 • Kolejno wpisujemy piloty poprzez trzykrotne naciśnięcie przycisku emisyjnego każdego pilota. Po zaakceptowaniu danego pilota dioda LED na moment przygasa.
 • Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych pilotów należy ponownie nacisnąć przycisk wpisywania pilotów MEMO1 co spowoduje zgaszenie diody LED, wyjście z trybu wpisywania pilotów i rozpoczęcie normalnej pracy.
 • Jeśli chcemy wpisać piloty do kanału B (z przekaźnikiem) to należy postępować analogicznie lecz tym razem nacisnąć na chwilę przycisk wpisywania pilotów do kanału B (MEMO2).
 • UWAGA: Próba wpisania większej liczby pilotów niż dopuszcza dany wariant sterownika powoduje automatycznie wygaszenie diody LED i przejście do normalnej pracy.
 • DOPISYWANIE PILOTÓW
  W przypadku konieczności dopisania nowych pilotów naciskamy na chwilę czarny przycisk wpisywania pilotów znajdujący się na płytce sterownika (jeśli do kanału A Ľdiody LED znajdującej się w pobliżu przycisku.

 • Należy teraz dokonać autoryzacji poprzez naciśnięcie przycisku emisyjnego pilota, który już wcześniej był wpisany do danego kanału . Spowoduje to zaświecenie się diody LED na stałe.
  Jeżeli w pamięci nie ma już miejsca na nowe piloty, to dioda zgaśnie, a układ przejdzie do normalnej pracy.
 • Kolejno wpisujemy nowe piloty poprzez trzykrotne naciśnięcie przycisku emisyjnego każdego pilota. Po zaakceptowaniu danego pilota dioda LED na moment przygasa.
 • Po wprowadzeniu wszystkich dodatkowych pilotów należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk wpisywania pilotów (MEMO1 lub MEMO2) co spowoduje zgaszenie diody LED, wyjście z trybu wpisywania pilotów i rozpoczęcie normalnej pracy.
 • UWAGA: Próba wpisania większej liczby pilotów niż dopuszcza dany wariant sterownika powoduje automatycznie wygaszenie diody LED i przejście do normalnej pracy.
 • KASOWANIE WSZYSTKICH PILOTÓW DANEGO KANAŁU
  W przypadku kradzieży lub zagubienia pilota istnieje możliwość skasowania wszystkich pilotów wpisanych do odbiornika i dokonania wpisu od początku. W tym celu:

 • Naciskamy na chwilę czerwony przycisk kasowania pilotów (DELETE) znajdujący się na płytce sterownika (spowoduje to szybkie pulsowanie diody LED znajdującej się w pobliżu przycisku)
 • Należy teraz dokonać autoryzacji poprzez naciśnięcie przycisku emisyjnego pilota, który wcześniej był wpisany do kanału z którego chcemy wykasować wszystkie piloty. Spowoduje to wolne pulsowanie diody LED.
 • Ponowne przyciśnięcie przycisku emisyjnego tego samego pilota powoduje wykonanie rozkazu kasowania wszystkich pilotów w tym kanale (A lub B) i wyjście z trybu kasowania.
 • UWAGA: Ponowne naciśnięcie czerwonego przycisku kasowania zanim po raz drugi wysłany zostanie sygnał z pilota spowoduje odwołanie rozkazu kasowania.
 • KASOWANIE JEDNEGO PILOTA Z DANEGO KANAŁU
  W przypadku kradzieży lub zagubienia pilota gdy do sterownika jest wpisanych bardzo dużo pilotów, to operacja usunięcia tego skradzionego poprzez skasowanie wszystkich może być niewygodna, gdyż zebranie wszystkich pilotów w celu ich ponownego wpisania do sterownika może być bardzo trudne lub czasowo niewykonalne. W takim przypadku istnieje możliwość skasowania tylko tego jednego pilota. Jednak aby taka operacja była możliwa musi istnieć wcześniej sporządzona lista przyporządkowująca numer identyfikacyjny pilota osobie. Wtedy jesteśmy w stanie ustalić numer identyfikacyjny skradzionego pilota. Znając ten numer postępowanie jest następujące:

 • Wpisujemy do technologicznego pilota kasującego numer identyfikacyjny skradzionego pilota.
 • Naciskamy na chwilę czerwony przycisk kasowania pilotów (DELETE) znajdujący się na płytce sterownika (spowoduje to szybkie pulsowanie diody LED znajdującej się w pobliżu przycisku)
 • Należy teraz dokonać autoryzacji poprzez naciśnięcie przycisku emisyjnego dowolnego pilota, wpisanego do tego samego kanału co skradziony pilot. Spowoduje to wolne pulsowanie diody LED.
 • Naciskamy przycisk emisyjny pilota kasującego co spowoduje wykonanie rozkazu kasowania pilota o podanym numerze i wyjście z trybu kasowania.
 • UWAGA: Ponowne naciśnięcie czerwonego przycisku kasowania zanim wysłany zostanie sygnał z pilota kasującego spowoduje odwołanie rozkazu kasowania.
 • dane techniczne sterownika
  częstotliwość odbioru   300 MHz
  impedancja wejścia anteny   50 Ohm
  czułość     < 2,0 uV
  zasilanie     od 12 do 24 V ac/dc
  liczba różnych kodów   >1 000 000 000 000
  pobór prądu w stanie spoczynku  < 15 mA
  pobór prądu przy działającym przekaźniku < 45 mA
  obciążalność styków przekaźników  10 A
  temperatura pracy    -400 C .... +850C

  cassini s.c.   e-mail: