PRODUKT

sterownik

 C202

Sterownik C202 jest nowoczesnym układem mikroproceso- rowym  przeznaczonym do radiowego sterowania bramami wjazdowymi, garażowymi, zaczepami elektromagnetyczny- mi, siłownikami, silnikami itp. Umożliwia również rozszerzenie możliwości autoalarmu samochodowego.

  System ten zapewnia:
  q programowy wybór pracy jedno- lub dwukanałowej
  q ponad 1 000 000 000 000 różnych kodów
  q zmiana kodu po każdym jego użyciu
  q inteligentny antyskaning uniemożliwiający znalezienie aktualnego kodu dostępu
  q kontrolowane zaprzyjaźnianie się pilota ze środowiskiem (urządzeniami)
  q kontrolowane zaprzyjaźnianie się sterownika ze wskazanymi pilotami
  q regulowany z pilota czas działania przekaźnika otwierającego i zamykającego
  q możliwość działania przekaźnika otwierającego i zamykającego tak długo jak długo naciśnięty jest przycisk w pilocie
  q możliwość samoczynnego uruchomienia się przekaźnika zamykającego po określonym czasie
  q regulowany z pilota czas po jakim samoczynnie zadziała przekaźnik zamykający

Opisywany sterownik jest jednym z elementów Systemu Kompleksowego Sterowania Radiowego (SKSR) firmy Cassini pozwalającego przy pomocy jednego pilota selektywnie obsługiwać jednocześnie kilka urządzeń. Sterownik posługuje się kodem dynamicznie zmiennym CDC-2000 o wysokim stopniu skuteczności. Piloty zaprzyjaźnia się ze sterownikiem dopiero po instalacji podczas procesu programowania. Można zaprzyjaźnić do 14 pilotów. Każdy z zaprzyjaźnionych pilotów kontaktuje się ze sterownikiem własnym kodem opartym na indywidualnym algorytmie zmian. Sterownik ma na wyjściu dwa przekaźniki, które można sterować w sposób zależny od ustawionego w procesie programowania trybu pracy. Po ustawieniu pracy jednokanałowej przekaźniki te sterowane są naprzemiennie (jako otwierający i zamykający). Działanie sterownika jest wtedy takie same jak sterownika C200. Po ustawieniu pracy dwukanałowej przekaźniki te sterowane są niezależnie od siebie na różnych kanałach cyfrowych.

STANY PRACY STEROWNIKA

  1. wyłączenia
  stan ten występuje przy wyłączonym napięciu zasilania.
  Cechy charakterystyczne:
  - brak reakcji na zaprzyjaźnione piloty
  - pamiętanie wszystkich zaprzyjaźnionych pilotów i ustawionych czasów
  2. programowania
  Stan, w którym zaprzyjaźniane są piloty i ustawiane czasy. Występuje gdy podczas załączenia zasilania na dowolnym z przewodów sterowania przewodowego jest masa. Cechy chatakterystyczne:
  - błyśnięcie diody świecącej po odbiorze sygnału z pilota
  - podwójne błyśnięcie diody świecącej w przypadku braku możliwości wykonania rozkazu
  - możliwość nawiązywania i kasowania przyjaźni
  - możliwość ustawiania czasów
  - sygnalizacja błyskaniem diody świecącej liczby zaprzyjaźnionych pilotów lub ustawionych czasów
  3. czuwania
  Cechy charakterystyczne:
  - dioda sygnalizacyjna wygaszona
  -  przekaźniki w stanie spoczynku
  - oczekiwanie na właściwe kody z pilotów
  4. otwierania
  Stan ten występuje po odebraniu prawidłowego kodu i trwa przez zaprogramowany czas.
  Cechy charakterystyczne:
  - dioda sygnalizacyjna sterownika wygaszona
  - przekaźnik otwierający uaktywniony
  - oczekiwanie na właściwe kody z pilotów
  5. samozamykania
  Stan ten występuje po wyjściu ze stanu otwierania pod warunkiem, że był wprowadzony w stan otwierania pilotem mającym uprawnienie do samozamykania. Cechy charakterystyczne:
  - dioda sygnalizacyjna wygaszona
  - przekaźniki w stanie spoczynku
  - oczekiwanie na właściwe kody z pilotów
  - odliczanie czasu do wyjścia z tego stanu
  6. zamykania
  Stan ten występuje po odebraniu prawidłowego kodu lub po skończeniu odliczania w stanie samozamykania  i trwa przez zaprogramowany czas.
  Cechy charakterystyczne:
  - dioda sygnalizacyjna sterownika wygaszona
  - przekaźnik zamykający uaktywniony
  - oczekiwanie na właściwe kody z pilotów

TRYBY PRACY STEROWNIKA
Sterownik jest urządzeniem uniwersalnym mogącym znaleźć różnorodne zastosowania. Dlatego w zależności od potrzeb można go ustawić w różne tryby pracy. Ustawienie odpowiedniego trybu pracy wykonuje się po wprowadzeniu sterownika w stan programowania. Możliwe są następujące tryby:
- praca wirtualna
- praca monostabilna bez samozamykania
- praca monostabilna z samozamykaniem (tylko podczas pracy jednokanałowej)
- praca bistabilna

Praca wirtualna sterownika
Po załączeniu zasilania sterownik przechodzi do stanu czuwania (jeśli żaden z przewodów sterowania przewodowego nie jest połączony z masą). W tym stanie dioda świecąca jest wygaszona a przekaźniki są w stanie spoczynku. Jeśli w zaprzyjaźnionym pilocie zostanie naciśnięty przycisk emisyjny, to przekaźnik otwierający zostanie uaktywniony. Praca wirtualna polega na tym, że przekaźnik jest aktywny przez cały czas trzymania naciśniętego przycisku emisyjnego pilota. Po zakończeniu emisji przekaźnik przełączany jest w stan spoczynku. Przy pracy jednokanałowej następne naciśnięcie przycisku emisyjnego spowoduje analogiczne działanie przekaźnika zamykającego. Kolejne przyciśnięcia uruchamiają na przenian przekażnik otwierający i zamykający. Przy pracy dwukanałowej każdy przekaźnik jest sterowany niezależnie od siebie na innym kanale cyfrowym.
Przy pracy jednokanałowej podanie masy na przewód otwierający przewodowego sterowania powoduje uruchomienie przekaźnika otwierającego na czas połączenia przewodu z masą. Podanie masy na przewód zamykający przewodowego sterowania powoduje uruchomienie przekaźnika zamykającego na czas połączenia przewodu z masą. Podawanie masy na połączone ze sobą elektrycznie oba przewody powoduje uruchamianie na przemian przekaźników otwierającego i zamykającego na czas połączenia z masą. Przy pracy dwukanałowej każdy przewód steruje osobno swój przekażnik. W fabrycznie nowych sterownikach  jest na początku ustawiony tryb pracy wirtualnej.

Praca monostabilna bez samozamykania
Jeśli podczas pracy jednokanałowej w zaprzyjaźnionym pilocie zostanie naciśnięty przycisk emisyjny, to przekaźnik otwierający zostanie uaktywniony. Czas działania przekaźnika nie zależy od tego jak długo jest naciśnięty przycisk emisyjny pilota, zależy jedynie od wartości wpisanej do sterownika podczas procesu programowania. Następne naciśnięcie przycisku emisyjnego spowoduje analogiczne działanie przekaźnika zamykającego. Kolejne przyciśnięciauruchamiają na przenian przekażnik otwierający i zamykający. Jeśli podczas działania jednego z przekaźników nastąpi ponowne naciśnięcie przycisku tego samego lub innego zaprzyjaźnionego pilota, to przekaźnik ten zostanie przełączony w stan spoczynku a uaktywni się drugi przekaźnik na ten sam zaprogramowany czas. Podczas pracy dwukanałowej każdy przekaźnik jest niezależnie uruchamiany na zaprogramowany indywidualnie czas. Są one wtedy sterowane niezależnie na różnych kanałach cyfrowych.  Podczas pracy jednokanałowej podanie masy na przewód zamykający przewodowego sterowania powoduje uruchomienie przekaźnika zamykającego na zaprogramowany czas, zaś podanie masy na przewód otwierający przewodowego sterowania powoduje uruchomienie przekaźnika otwierającego na ten sam czas. Podawanie masy na połączone ze sobą elektrycznie oba przewody powoduje uruchamianie na przemian przekaźników otwierającego i zamykającego. Podczas pracy dwukanałowej każdy przewód steruje osobno (monostabilnie) swój przekaźnik.

Praca monostabilna z samozamykaniem
Ten tryb pracy można ustawić tylko dla pracy jednokanałowej. Jeśli w zaprzyjaźnionym pilocie zostanie naciśnięty przycisk emisyjny, to przekaźnik otwierający zostanie uaktywniony. Czas działania przekaźnika nie zależy od tego jak długo jest naciśnięty przycisk emisyjny pilota, zależy jedynie od wartości wpisanej do sterownika podczas procesu programowania. Następne naciśnięcie przycisku emisyjnego spowoduje analogiczne działanie przekaźnika zamykającego. Jeżeli po przełączeniu przekaźnika otwierającego w stan spoczynku w zaprogramowanym czasie nie zostanie wysłany z pilota rozkaz uruchomienia przekaźnika zamykającego, to nastąpi automatyczne jego uaktywnienie.  Właściwość samozamykania jest powiązana z pilotem a nie ze sterownikiem. Dzięki temu jednym pilotem można uruchomić sterownik w trybie monostabilnym z samozamykaniem a innym w trybie monostabilnym bez samozałączania. Oczywiście te różne tryby pracy mogą być powiązane z różnymi kanałami tego samego pilota wielokanałowego. Przewodowe sterowanie w tym trybie pracy jest takie same jak w trybie monostabilnym bez samozamykania. Można również przy tym typie sterowania ustawić pracę z samozamykaniem

Praca bistabilna sterownika
Praca bistabilna polega na tym, że przekaźnik jest aktywny przez cały czas aż do następnego naciśnięcia przycisku emisyjnego pilota. Jeśli podczas pracy jednokanałowej w zaprzyjaźnionym pilocie zostanie naciśnięty przycisk emisyjny, to przekaźnik otwierający zostanie uaktywniony. Następne naciśnięcie przycisku emisyjnego spowoduje przełączenie tego przekaźnika w stan spoczynku. Kolejne przyciśnięcie uaktywni przekażnik zamykający, a kolejne - przełączenie tego przekaźnika w stan spoczynku. Podanie masy na przewody ręcznego sterowania powoduje bistabilne działanie przekaźnika otwierającego i zamykającego. Podawanie masy na połączone ze sobą elektrycznie oba przewody powoduje uruchamianie na przemian przekaźników otwierającego i zamykającego. Podczas pracy dwukanałowej każdy przekaźnik jest niezależnie sterowany bistabilnie na innym kanale cyfrowym. 

cassini s.c.   e-mail: