PRODUKT

sterownik

 C208

Sterownik C208 jest nowoczesnym układem mikroprocesorowym  przeznaczonym do radiowego sterowania bramami wjazdowymi, garażowymi, zaczepami elektromagnetycznymi, siłownikami, silnikami itp. Umożliwia również rozszerzenie możliwości autoalarmu samochodowego.

  System ten zapewnia:
  q jednoczesne sterowanie ośmioma wyjściami (pasmami)
  q ponad 1 000 000 000 000 różnych kodów
  q zmiana kodu po każdym jego użyciu
  q inteligentny antyskaning uniemożliwiający znalezienie aktualnego kodu dostępu
  q kontrolowane zaprzyjaźnianie się pilota ze środowiskiem (urządzeniami)
  q kontrolowane zaprzyjaźnianie się sterownika ze wskazanymi pilotami
  q niezależnie dla każdego z ośmiu wyjść ustawiany z pilota tryb pracy
  q możliwość aktywowania dowolnego wyjścia tak długo jak długo naciśnięty jest przycisk emisyjny w pilocie
  q możliwość ustawienia pracy monostabilnej z ustaleniem czasu aktywacji dla każdego z wyjść niezależnie
  q możliwość ustawienia pracy bistabilnej dla każdego z wyjść niezależnie

Opisywany sterownik jest jednym z elementów Systemu Kompleksowego Sterowania Radiowego (SKSR) firmy Cassini pozwalającego przy pomocy jednego pilota selektywnie obsługiwać jednocześnie kilka urządzeń. Sterownik posługuje się kodem dynamicznie zmiennym CDC-2000 o wysokim stopniu skuteczności. Piloty zaprzyjaźnia się ze sterownikiem dopiero po instalacji podczas procesu programowania. Można zaprzyjaźnić do 14 pilotów. Każdy z zaprzyjaźnionych pilotów kontaktuje się ze sterownikiem własnym kodem opartym na indywidualnym algorytmie zmian. Sterownik ma osiem pasm łączności. Każde pasmo obsługuje jedno wyjście. Parametry i tryby pracy wyjść ustala instalator w procesie programowania. Z jednym pasmem łączności może być zaprzyjaźnionych kilka pilotów

STANY PRACY STEROWNIKA

  1. wyłączenia
  Stan ten występuje przy wyłączonym napięciu zasilania.
  Cechy charakterystyczne:
  - brak reakcji na zaprzyjaźnione piloty
  - pamiętanie wszystkich zaprzyjaźnionych pilotów i ustawionych czasów
  2. programowania
  Stan, w którym zaprzyjaźniane są piloty i ustawiane czasy. Występuje gdy podczas załączenia zasilania przewód programowania połączony jest z jednym z  wyjść.
   Cechy chatakterystyczne:
  - błyśnięcie diody świecącej po odbiorze sygnału z pilota
  - podwójne błyśnięcie diody świecącej w przypadku braku możliwości wykonania rozkazu
  - możliwość nawiązywania i kasowania przyjaźni
  - możliwość ustawiania czasów
  - sygnalizacja błyskaniem diody świecącej liczby zaprzyjaźnionych pilotów lub ustawionych czasów
  3. czuwania
  Cechy charakterystyczne:
  - dioda sygnalizacyjna wygaszona
  - wyjścia w stanie spoczynku
  - oczekiwanie na właściwe kody z pilotów
  4. odliczania
  Stan ten występuje po odebraniu prawidłowego kodu dla wyjścia monostabilnego i trwa przez ustawiony dla tego wyjścia czas.
  Cechy charakterystyczne:
  - dioda sygnalizacyjna wygaszona
  - wybrane wyjście uaktywnione
  - pozostałe wyjścia monostabilne zablokowane 
  - oczekiwanie na właściwe kody dla niemonostabilnych wyjść
  - możliwa zmiana stanu wyjść bistabilnych i wirtualnych

TRYBY PRACY STEROWNIKA
Sterownik jest urządzeniem uniwersalnym mogącym znaleźć różnorodne zastosowania. Dlatego w zależności od potrzeb można go ustawić w różne tryby pracy. Ustawienie odpowiedniego trybu pracy wykonuje się po wprowadzeniu sterownika w stan programowania. Możliwe są następujące tryby:
- praca wirtualna
- praca monostabilna
- praca bistabilna

 Praca wirtualna sterownika
Po załączeniu zasilania sterownik przechodzi do stanu czuwania. W tym stanie dioda świecąca jest wygaszona a wyjścia pasm łączności są w stanie spoczynku. Jeśli w zaprzyjaźnionym pilocie zostanie naciśnięty przycisk emisyjny, to wyjście pasma powiązanego z tym kanałem pilota zostanie uaktywnione. Praca wirtualna polega na tym, że wyjście jest aktywne przez cały czas trzymania naciśniętego przycisku emisyjnego pilota. Po zakończeniu emisji wyjście przełączane jest w stan spoczynku. Następne naciśnięcie przycisku emisyjnego spowoduje ponowne aktywizowanie tego samego wyjścia.

Praca monostabilna 
Jeśli w pilocie zostanie naciśnięty przycisk emisyjny, to zaprzyjaźnione wyjście zostanie uaktywnione a sterownik przejdzie do stanu odliczania. Czas działania wyjścia nie zależy od tego jak długo jest naciśnięty przycisk emisyjny pilota, zależy jedynie od wartości wpisanej do sterownika podczas procesu programowania. Następne naciśnięcie przycisku emisyjnego podczas aktywności wyjścia spowoduje przełączenie tego wyjścia w stan spoczynku. Naciśnięcie zaś tego przycisku po zakończeniu aktywności spowoduje ponowne uaktywnienie wyjścia na zaprogramowany czas. Podczas gdy sterownik odlicza czas na uaktywnionym wyjściu, to ignorowane są próby uaktywnienia innego wyjścia monostabilnego (sterownik może odliczać tylko jeden czas). Można jednak w tym czasie sterować innymi wyjściami (bistabilnymi lub wirtualnymi). W fabrycznie nowych sterownikach tryb pracy monostabilnej z czasem 1s jest ustawiony na wszystkich wyjściach. 

Praca bistabilna
Jeśli w pilocie zostanie naciśnięty przycisk emisyjny, to zaprzyjaźnione z nim wyjście zostanie uaktywnione. Praca bistabilna polega na tym, że wyjście jest aktywne przez cały czas aż do następnego naciśnięcia przycisku emisyjnego pilota powodującego przełączenie tego wyjścia w stan spoczynku. Kolejne przyciśnięcia powodują na przemian przełączanie wyjścia w stan aktywny i spoczynku.

Praca w różnych trybach
W ośmiopasmowym sterowniku każde z pasm odbiorczych jest powiązane z jednym wyjściem. Każde z tych wyjść może być niezależnie od innych ustawione w jeden z trzech dopuszczalnych trybów pracy (wirtualny, monostabilny, bistabilny). Ponadto podczas programowania można ustawić taki tryb pracy, w którym to samo wyjście sterowane z jednego pilota będzie działało jako monostabilne a z innego pilota (lub innego kanału tego samego pilota) będzie działało jako bistabilne. W przypadku pracy kilku wyjść jako monostabilne występują jednak dwa ograniczenia zmniejszające całkowitą autonomię tych wyjść:
- podczas gdy sterownik odlicza czas na uaktywnionym wyjściu, to ignorowane są próby uaktywnienia innego wyjścia monostabilnego
- na wyjściach od 1 do 4 czas działania wyjścia regulowany jest podczas programowania z krokiem co 1s, zaś na wyjściach od 5 do 8 czas działania wyjścia regulowany jest z krokiem co 0,1s.

cassini s.c.   e-mail: